High discounts

Each newly logged customer gets a high discount on the basic price on the screen.

Terms of use

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO IOW SERVICE

Regulamin Sklepu Internetowego IOW SERVICE Sp. z o.o. określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów oferowanych przez firmę IOW SERVICE Sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu Internetowego IOW SERVICE.

WARUNKI OGÓLNE, WARUNKI ZAMAWIANIA I SPRZEDAŻY:

1. Właścicielem Sklepu Internetowego IOW SERVICE jest firma IOW SERVICE Sp. z o.o.
z siedzibą w Kochlicach przy ul. Lubińskiej 1c, 59-222 Miłkowice, NIP: 691-21-64-562.

2. Nabywcą towarów mogą być osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

3. Oferowane towary pochodzą od renomowanych producentów, a podane specyfikacje z materiałów przez nich publikowanych.

4. Zamówienia na towary IOW SERVICE Sp. z o.o. można składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem www.iowparts24.com.

5. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok.

6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

7. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji w systemie Sklepu Internetowego IOW SERVICE. Podanie numeru NIP, telefonu lub (i) adresu e-mail jest niezbędne.

8. W każdym przypadku złożenie zamówienia nie wiąże Sklepu, zaś brak odpowiedzi nie będzie oznaczał milczącego przyjęcia zamówienia. Przyjęcie przez Sklep zamówienia do realizacji wymaga pisemnego potwierdzenia przez Sklep drogą elektroniczną lub telefonicznie.

9. Zamówienia potwierdzone do realizacji nie mogą być anulowane.

10. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę sklepu, zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep. Nabywca zostanie poinformowany o tym fakcie.

11. Towar będzie dostarczany przesyłką kurierską.

12. Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych polskich. Jeżeli nie wynika to jednoznacznie czy ceny są kwotami netto czy brutto, zawsze uważać się będzie, że są to kwoty netto, do których doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej w danym czasie wysokości, koszty opakowania i transportu.

13. Sklep zastrzega możliwość błędów w opisie towarów. W przypadku zakupu towaru na który wprowadzona jest błędna cena przez obsługę sklepu bądź błąd serwera, Nabywca zostanie poinformowany o tym fakcie, a zamówienie zostanie anulowane.

14. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone na poszczególnych towarach.

15. Aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących przedmiotu, proszę kliknąć na jego nazwę.

16. Sklep zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru, o czym Nabywca zostanie poinformowany.

17. W przypadku braku towaru w magazynie Nabywca jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Nabywca nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

18. Sklep zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku niemożności określenia czasu realizacji zamówienia, nieprzewidywanej zmiany cen zakupu wprowadzonych przez dostawcę lub w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

19. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (faktura VAT).

20. Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Polski.

21. Realizacja zamówień do państw innych niż Polska wymaga dalszych pisemnych uzgodnień.

22. W przypadku wyboru sposobu płatności "przelew", towar jest wysyłany w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia.

23. Dane dotyczące przelewu bankowego:

Nazwa banku: Bank Zachodni WBK w Legnicy

Numer konta: 18109012320000000023093918

Tytuł przelewu: nr zamówienia + data

24. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia czy przesyłka lub jej opakowanie zewnętrzne nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej Protokołu Reklamacji w momencie dostawy towaru.

25. Wszelkie zwroty wysyłane na koszt Firmy IOW SERVICE Sp. z o.o. nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

26. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona ilość towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych ta formą sprzedaży.

27. Sklep zastrzega sobie prawa autorskie i prawa własności kosztorysów, rysunków oraz dokumentacji. Udostępnianie, reprodukcja dokumentacji techniczno - handlowej i innej dokumentacji osobom trzecim bez zgody Sklepu jest zabronione.

28. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za to, do jakich celów Nabywca przeznaczy dostarczony towar.

WARUNKI REKLAMACJI:

1. Każdy oferowany towar posiada gwarancję producenta. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonać zgodnie z warunkami gwarancji przesyłanymi wraz z fakturą VAT.

2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest zgłoszenie reklamacyjne złożone w formie pisemnej wraz z dowodem zakupu towaru (faktura VAT).

3. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa Nabywca.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Dane osobowe podczas rejestracji są przetwarzane w celu realizacji zamówień. Nabywcy przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych.

2. Ogólne warunki Sprzedaży i Dostawy Nabywającego, które stoją w sprzeczności z warunkami IOW SERVICE nie obowiązują, nawet jeżeli nie zostały wyraźnie odrzucone przez IOW SERVICE.

3. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu oraz oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy „Ogólne warunki sprzedaży towarów przez IOW SERVICE Sp. z o.o." oraz kodeksu cywilnego.

5. Ewentualne spory poddane zostaną pod rozstrzygnięcie właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu sądowi powszechnemu.